Všeobecné obchodní podmínky

CTT media s.r.o.

se sídlem Česká 420, 463 12 Liberec 25

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 28687

(dále také jen „obchodní podmínky“)

 1. 1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování služeb spočívajících v přenechání předem smluvených reklamních ploch objednateli do užívání a služeb souvisejících s tímto užíváním.

1.2.     Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky a smluv specifikovaných v čl. 3.1 těchto obchodních podmínek. Pokud bude v objednávce nebo smlouvě odlišné ustanovení od těchto obchodních podmínek, platí ustanovení objednávky/smlouvy před těmito obchodními podmínkami.

 1. 2. Výklad pojmů

2.1.     Reklama je jakékoliv sdělení objednatele umístěné po dohodě s dodavatelem na reklamní ploše.

2.2.     Reklamní plocha (příp. též reklamní nosič) označuje část reklamního panelu, na které je instalován reklamní materiál. Přesná specifikace každé reklamní plochy bude uvedena v příslušné objednávce.

2.3.     Dodavatel je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je reklamní činnost, která spočívá mimo jiné v provozování nosičů venkovní reklamy, resp. poskytování reklamních ploch, ať již přímo nebo zprostředkovaně pro reklamu objednatelů.

2.4.     Objednatel je osoba, která u dodavatele objednává realizaci a provozování reklamy prostřednictvím reklamních nosičů na základě jednotlivých objednávek, případně smluv o provedení reklamní kampaně.

2.5.     Instalací se rozumí umístění reklamního materiálu na reklamní plochu odpovídající formou. Instalaci reklamních materiálů zajišťuje výhradně dodavatel.

2.6.     Reklamní materiál je reklamní prostředek, který je možno instalovat na konkrétní reklamní plochu, nevyplývá-li z objednávky jinak. Zejména se jedná o papírové plakáty, plachty, samolepicí fólie apod.

2.7.     Reklamní kampaní se rozumí realizace a provozování reklamy objednatele na sjednanou dobu. Základní období reklamní kampaně je 4 týdny, tj. od 1. do 28. dne v měsíci, není-li stanoveno jinak. Reklamní materiály mohou být instalovány již před prvním dnem příslušného měsíce, není-li výslovně domluveno konkrétní datum instalace. Reklamní kampaň je realizována na základě objednávky uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

 1. 3. Náležitosti reklamních smluv a objednávek

3.1.     Reklamní kampaň je realizována na základě smlouvy o provedení reklamní kampaně, objednávek nebo rámcové smlouvy s následnými dílčími objednávkami.

3.2.     Reklamní smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2018 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva o dílo.

3.3.     Návrh musí obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, předmět plnění (specifikace reklamních ploch a jejich umístění, termín reklamní kampaně, označení klienta atd.) a cenu za reklamní kampaň. Realizován bude pouze návrh, který bude dodavatelem odsouhlasen.

3.4.     Objednávka je uzavřena doručením podepsané kopie dodavateli, který s ní vysloví souhlas. Smlouva je uzavřena podepsáním poslední ze smluvních stran a jejím doručením druhé smluvní straně.

3.5.     Smlouva objednatele je dodavatelem archivována a není přístupná třetím osobám. Veškeré osobní údaje poskytnuté při uzavření smlouvy nebo objednávky jsou důvěrné. Uzavřením smlouvy nebo objednávky dává objednatel dodavateli ve smyslu GDPR (Nařízení EU 2016/679) souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Dodavatel je povinen vymazat osobní údaje objednatele z databáze v případě, že o to objednatel dodavatele písemně požádá.

 1. 4. Požadavky na reklamu

4.1.     Objednatel odpovídá za obsahovou stránku grafického návrhu a za to, že označení, výtvarné návrhy, ochranné známky apod. nebudou užity v rozporu s právem na ochranu autorských, průmyslových a dalších práv. Zároveň bere objednatel na vědomí, že poutač musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.2.     Bude-li dodavatel povinen reklamní materiály odstranit z důvodu, že dochází k porušení právních předpisů, nevzniká tím objednateli nárok na vrácení ceny pronájmu, a to ani v poměrné výši.

 1. 5. Zrušení objednávky (storno)

5.1.     Objednatel je oprávněn před započetím poskytování služeb dodavatelem smlouvu, případně objednávku, písemně (i prostřednictvím e-mailu) vypovědět za následujících podmínek:

 • v případě, že ke zrušení ze strany objednatele dojde v období do 91. dne včetně před sjednaným dnem zahájení reklamní kampaně, není objednatel povinen za toto zrušení platit dodavateli žádný poplatek ani jinou sankci;
 • v případě, že ke zrušení ze strany objednatele dojde v období od 90. do 61. dne včetně před sjednaným dnem zahájení reklamní kampaně, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. stornovací poplatek, a to ve výši 25% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných reklamních ploch;
 • v případě, že ke zrušení ze strany objednatele dojde v období 60. do 31. dne včetně před sjednaným dnem zahájení reklamní kampaně, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. stornovací poplatek, a to ve výši 50% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných reklamních ploch;
 • v případě, že ke zrušení ze strany objednatele dojde v období od 30. dne včetně před sjednaným dnem zahájení reklamní kampaně, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. stornovací poplatek, a to ve výši 100% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných reklamních ploch.

5.2.     Dodavateli nárok na stornovací poplatek nevznikne pouze v případě, že objednatel obstará pro dodavatele jiného objednatele, který bude reklamní plochy užívat za stejných nebo pro dodavatele výhodnějších podmínek, a dodavatel s tímto vysloví písemný souhlas.

5.3.     Byl-li ve smlouvě nebo v objednávce sjednán závazek dodavatele vyrobit pro objednatele reklamní materiály, zaplatí objednatel dodavateli kromě stornovacích poplatků v příslušné výši i cenu mezi nimi smluvenou za výrobu reklamních materiálů, zadal-li je dodavatel již k výrobě.

 1. 6. Práva a povinnosti stran

6.1.     Dodavatel je povinen realizovat a provozovat reklamu za podmínek stanovených smlouvou nebo objednávkou a těchto obchodních podmínek.

6.2.     Dodavatel se zavazuje provádět pravidelnou kontrolu technického stavu reklamních nosičů a instalované reklamy. Zjištěné závady je dodavatel povinen odstranit do 7 pracovních dnů od jejich zjištění, případně od oznámení závad objednatelem. Náklady s tím spojené hradí objednatel, který bude s jejich výší předem seznámen.

6.3.     Objednatel je povinen případné reklamace uplatnit u dodavatele písmeně okamžitě po jejich zjištění. Reklamace musí být uplatněna nejpozději 2 dny před koncem reklamní kampaně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.4.     Dodavatel nenese odpovědnost za poškození reklamy či reklamního nosiče z důvodu vyšší moci, nepříznivých klimatických podmínek, vandalství nebo z jiných objektivních důvodů.

6.5.     Dojde-li v průběhu reklamní kampaně ke zrušení, odstranění nebo zmenšení počtu reklamních nosičů z důvodů, které jsou mimo vůli dodavatele, může dát dodavatel objednateli k dispozici podle svého výběru další reklamní nosiče, anebo mu nabídne prodloužení provozování reklamy na ostatních reklamních nosičích, anebo mu na základě opravného daňového dokladu přiměřeně sníží cenu provozování reklamy. Jiné nároky objednatele jsou vyloučené. Objednatel je povinen se písemně vyjádřit k předloženému návrhu do 48 hodin, jinak platí, že s návrhem souhlasí.

6.6.     Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu za realizaci a provozování reklamy řádně a včas.

6.7.     Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou ke splnění povinností dodavatele z reklamní smlouvy, případně objednávky. V případě, že objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá dodavatel za splnění těch svých povinností, které bez součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.

6.8.     Dodavatel vyhotoví fotodokumentaci instalace reklamní kampaně, kterou zašle objednateli do 5-ti dnů od instalace.

6.9.     Dodavatel není povinen zajistit zaslepení reklamní plochy či deinstalaci reklamních materiálů po skončení reklamní kampaně. Vyžaduje-li objednatel zaslepení nebo odstranění, uvede tuto skutečnost v rámci objednávky, a uhradí cenu za zaslepení/odstranění reklamy.

6.10. Objednatel a dodavatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvědí během plnění reklamní kampaně.

 1. 7. Dodání reklamních materiálů a grafických podkladů pro tisk

7.1.     Objednatel doručí odpovídající tisková data (grafický návrh) alespoň 10 kalendářních dnů před začátkem reklamní kampaně na e-mail dodavatele. Dodavatel zajistí tisk reklamních materiálů a jejich distribuci jednotlivým obchodním partnerům.

7.2.     V případě, kdy reklamní materiály dodává sám objednatel, je objednatel povinen zajistit jejich doručení alespoň 5 kalendářních dnů (ale zároveň maximálně 1 měsíc) před začátkem reklamní kampaně na adresu REKO LIBEREC s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 10 Liberec (kontaktní osoba: Ing. Petra Hornová – 604 251 708), nebude-li ujednáno jinak.

7.3.     Dodavatel provede instalaci reklamních materiálů do 3 kalendářních dnů od zahájení reklamní kampaně za předpokladu, že reklamní materiály nebo grafické podklady byly dodavateli řádně dodány v termínech uvedených v článcích 7.1 a 7.2. Nedodrží-li objednatel termíny dodání grafických podkladů nebo reklamních materiálů stanovené výše, nemůže dodavatel garantovat včasnou instalaci. V případě prodlení objednatele dle tohoto článku je objednatel povinen dodavateli zaplatit plnou výši ceny za realizaci a provozování reklamy dle smlouvy nebo objednávky. Zároveň mohou být objednateli účtovány náklady související s mimořádnou instalací reklamy z důvodu jejího opožděného dodání.

7.4.     Dodavatel není odpovědný za vady, které jsou způsobeny vadami reklamních materiálů či grafických podkladů předaných dodavateli ze strany objednatele.

7.5.     Dodavatel obdrží od objednatele současně s dodávkou reklamních materiálů i tzv. layout reklamy. Objednatel odpovídá za správné označení jednotlivých dílů reklamy tak, aby při sestavení reklama odpovídala layoutu. Dodává-li objednatel reklamu několika různých motivů, musí být jednotlivé motivy reklamy řádně popsány dle motivu a požadovaného umístění. Pokud tyto podmínky objednatel nesplní, není dodavatel odpovědný za nesprávně instalovanou reklamu.

7.6.     Dodavatel nezajišťuje uskladnění reklamních materiálů po skončení reklamní kampaně. Veškeré tyto reklamní materiály budou dodavatelem do 15. dne ode dne skončení reklamní kampaně zlikvidovány, nedohodnou-li se strany jinak.

 1. 8. Cenové a fakturační podmínky

8.1.     Cena bude vždy uvedena v objednávce reklamní kampaně. Všechny ceny a kalkulace jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně napsáno, že uvedené ceny jsou včetně DPH.

8.2.     Dodavatel se zavazuje vystavovat objednateli faktury vždy k 1. dni příslušného kalendářního za jednotlivé reklamní kampaně, které budou v daném měsíci realizovány. Pokud reklamní kampaň přesahuje 1 kalendářní měsíc, fakturuje se tato kampaň vždy po jednotlivých kalendářních měsících a to vždy k 1. dni příslušného kalendářního měsíce, není-li dohodnuta čtvrtletní fakturace.

8.3.     V případě požadavku dodavatele je objednatel povinen uhradit dodavateli zálohu ceny realizace a poskytování reklamy na základě zálohové faktury dodavatele. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 30 dnů, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy nebo objednávky.

8.4.     V rámci reklamní kampaně je objednateli účtována cena pronájmu reklamní plochy, případná výroba reklamních materiálů, instalace banneru, je-li sjednána, a případný mimořádný výlep, čímž se myslí 2. a další výlep v kalendářním měsíci.

8.5.     Veškerá odměna, cena, jakož i další finanční závazky budou účtovány dodavatelem v elektronické podobě. Dodavatel bude takto vystavené daňové doklady zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu PDF na jím uvedenou e‑mailovou adresu. Toto ustanovení nemá vliv na oprávnění dodavatele zasílat vystavené daňové doklady poštou.

8.6.     Platební podmínka: bankovní převod na základě faktury se splatností 14 dnů, není-li uvedeno jinak.

8.7.     Smluvní pokuta při nedodržení lhůty splatnosti činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že faktura nebude uhrazena do 30 dnů po lhůtě splatnosti, má dodavatel právo okamžitě odstoupit od smlouvy či objednávky a odstranit reklamní materiály. Tato skutečnost nezbavuje objednatele povinnosti uhradit veškeré finanční závazky, které mu vznikly vůči dodavateli.

 1. 9. Závěrečná ustanovení

9.1.     Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.     Případné spory smluvních stran budou řešeny především smírným jednáním obou stran. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR dle jeho řádu jedním rozhodcem.

9.3.     Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2018.